Valtavalo Oy har som första företag i Finland certifierats av SGS enligt de år 2015 reviderade standarderna ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem. På Valtavalo har man sedan förra våren arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem. Affärsutvecklingsföretaget Oulu Business Networks (OBN) från Uleåborg har deltagit i detta arbete. Valtavalos certifieringspartner har varit SGS Fimko Ab.

Kvalitetsledningssystemen utvecklas – nya versioner för 2015 av standarderna ISO 9001 och ISO 14000

I september 2015 publicerade Internationella standardiseringsorganisationen ISO reviderade versioner av standarderna ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem. De reviderade standarderna innehåller många avsevärda förbättringar. Reviderade ISO 9001 betonar att det vid planering och tillämpning av kvalitetsledningssystem ska finnas en tydlig koppling till organisationens övergripande omvärld och verksamhet. Med andra ord ska policyn, strategin och målen för kvalitetsledningssystemet integreras i organisationens övergripande verksamhetsstrategi. Miljöledningsstandarden ISO 14001 betonar å sin sida att miljöfrågor ska inkluderas i organisationens strategiska planeringsprocesser. Den reviderade miljöledningsstandarden ska bättre beakta användarnas behov, de växande miljöproblemen och samhällets förväntningar.

Hos Valtavalos kvalitetsrevisor och certifieringspartner SHS har de nya versionerna av standarderna krävt stora satsningar på bland annat utbildning av revisionsledarna.

Dessutom säkerställer vi att införandet av 2015-versionerna går smidigt genom att den huvudsakliga revisionsledaren alltid har någon att bolla sina tankar med”, säger Harri Kaartinen, affärschef på SGS Fimko Ab. ”Ur vårt perspektiv gick revisionen på Valtavalo exemplariskt tack vare våra väl insatta samarbetspartner.”

Det har varit en intressant resa tillsammans med medarbetarna på Valtavalo Oy att utveckla ett verksamhetssystem som lever upp till kraven i de nya versionerna av standarderna. Ledningens starka engagemang i projektet var en förutsättning för att det skulle lyckas”, säger Pekka Kantola, VD för OBN.

Långsiktigt kvalitets- och miljöarbete

Kvalitets- och miljöfrågor har varit hörnstenar i Valtavalos verksamhet alltsedan starten. Att införa nya kvalitets- och miljöledningssystem är därför en naturlig fortsättning på verksamheten. Företaget har i många år legat i framkant och varit ett föredöme för andra branschaktörer genom att utifrån företagets värderingar göra miljömedvetna, hållbara val, bland annat genom att tillämpa miljövänliga tillverkningssätt och använda återvinningsbara produkt- och förpackningsmaterial. Vid produktutveckling satsar man på kvalitet – Valtavalos egen produktutveckling har tagit fram högkvalitativa, energisparande LED-lysrör som hör till de mest långlivade på marknaden. I reviderade ISO 14001 betonas också produkternas livscykeltänk.

Under hela företagets historia har vi satsat på kvalitetsutveckling, och satsningarna har gett konkret nytta. Därför vill vi nu ligga i framkant även när det gäller att införa de nya 2015-versionerna. Våra kunder och samarbetspartner uppskattar vårt kvalitetsarbete och därigenom är det också lättare att bygga upp internationell affärsverksamhet”, säger Markku Laatikainen, VD för Valtavalo.