I takt med att det dyker upp allt fler LED-produkter på marknaden så kan det ofta vara svårt att sålla bland de olika kvalitéerna och löften som anges. Även om tillverkarna är väl medvetna om skillnaderna så är det dessvärre långt från alla slutanvändare som är det. Jag försöker därför att reda ut några av begreppen och skillnaderna som man bör vara observant på i detta blogginlägg.

I likhet med fluorescerande lysrör så skiljer även LED-lysrör sig mycket i kvalitet. En produkt är inte bättre än den svagaste länken. Kvalitet skillnader visar sig genom produktens utformning, valda komponenter samt tillverkning och testprocessen. Produktkvalitet påverkar både användarupplevelse genom t.ex. ljusflöde, ljusutbyte, färgåtergivningsindex, flimmer och produktens livstid.

Ljusflödet anger mängden ljus som framställs av en ljuskälla. Det anges rent tekniskt i lumen (lm), och åtföljs ofta av ljusutbyte, dvs. ljusflöde/ljusutbyte (lm/W). Dessa värden är en bra indikator på en produkts prestanda – eller snarare borde de vara det, förutsatt att värdena som tillverkaren anger alltid vore korrekta. På grund av generell praxis i branschen gällande reglerna för hur man redovisar olika värden, så återspeglar värdena sällan verkligheten. Tyvärr är det inte förbjudet med felaktiga värden så länge de håller sig inom ”generöst” tilltagna marginaler. Enligt ekodesigndirektivet 2009/125/EG räcker det om, i ett stickprov på 20 lampor, ljusutbytet för varje enskild lampa är minst 75 procent av värdet som tillverkaren hävdar. Det innebär att skillnaden mellan det utlovade och det faktiska ljusflödet för en LED-lampa kan uppgå till över 20 procent, och ändå uppfylla kraven i direktivet. Dessvärre så har det visat sig att variationerna mellan samma typ av LED-lysrör således kan skilja en hel del.

I maj 2016 publicerade LUX Review en omfattande granskning av LED-lysrör. Mätningar som utfördes i ett oberoende laboratorium av ”Lighting Industry Association” visade att flera testade LED-lysrör hade en betydande skillnad mellan det utlovade och det faktiska ljusflödet och ljusutbytet.

Det är svårare att bevisa påståenden gällande livslängden för en produkt. Det är inte ovanligt att i branschen hitta påståenden om livslängd som inte nödvändigtvis baseras på någon standard för testning eller simulering av livslängd.

Som kund så bör man här kräva att leverantören redovisar hur livslängden beräknats. Kan de inte uppvisa sådan dokumentation så beror det troligen på att produkten inte testats på ett korrekt sätt.

Exceptionellt långa garantitider kan också ha otrevliga bieffekter. Ett exempel på detta är fusk med produktgarantivillkor, något som diskuteras i Valtavalos tidigare blogginlägg ”Se upp för fallgropar i LED-investeringar”. Ibland är garantitiden kraftigt tilltagen i marknadsföringssyfte och kvaliteten på den faktiska produkten motsvarar inte garantitiden. I sådana fall är motiven och medlen hos leverantören minst sagt tvivelaktiga.

Om leverantören hävdar att deras produkter är certifierade av olika certifieringsorgan (t.ex. VDE eller TÜV) är det värt att kontrollera dessa mot databaserna hos dessa organ som finns på varje organisations webbplats. Vi frågade det tyska certifieringsorganet TÜV om detta, och de bekräftade att deras certifikat endast gäller de testade produkter från en tillverkare för vilka certifikatet utfärdats och att certifikaten gäller ej tredje part. Om en produkt har en ”parallell” certifiering, vilket innebär att produkter från den ursprungliga certifierade tillverkaren säljs under olika namn i olika länder, ska produkten ändå innehålla information om den som innehar certifikatet och de varumärken för vilka certifikatet har använts. Det är troligt att andra certifieringsorgan gör som TÜV.

Att byta till LED-lysrör blev betydligt mindre riskfyllt 2014, tack vare den internationella standarden för LED-lysrör, IEC/EN 62776. Valtavalo deltog i utarbetandet av den. Standarden definierar egenskaperna för ett LED-lysrör, t.ex. mekanisk hållbarhet, fysiska dimensioner och el-egenskaper. Den innehåller också de märkningar som krävs på produkterna samt enhetliga testmetoder. Standarden säkerställer en så enhetlig användbarhet för alla produkter på marknaden som möjligt. Tack vare standarden har användbarheten och säkerheten hos LED-lysrör förbättrats, vilket i hög grad kan väntas snabba upp övergången från fluorescerande lysrör till LED-lysrör.

Särskild omsorg ska användas vid val av LED-lysrör som är kompatibla med elektroniska förkopplingsdon (HF). Gamla armaturer kan ha flera olika typer av elektroniska förkopplingsdon, och ett LED-lysrör är inte nödvändigtvis kompatibelt med förkopplingsdonet till en gammal armatur. Ansvarsfrågor i händelse av potentiella fel i förkopplingsdonet eller LED-lysröret bör också övervägas – vem har ansvaret om förkopplingsdonet inte fungerar när lysröret har bytts ut? Elektroniska förkopplingsdon åldras också och blir mer benägna att drabbas av fel, och ett LED-lysrör som är kompatibelt med ett elektroniskt förkopplingsdon kräver normalt ett nytt externt förkopplingsdon för att fungera. Detta inbegriper oväntade extra underhållsproblem och kostnader. Därför är det värt att överväga om huruvida elektroniska förkopplingsdon ska skrotas för gott när LED-lysrören används i gamla armaturer – särskilt i stora utbytesprojekt. I Finland godkänns sådana ändringar av armaturer av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) om ändringen utförs av en certifierad elektriker. Liknande rutiner används även i flera andra länder. Armaturer kräver inte i det här fallet ny CE-märkning så länge armaturen inte säljs eller flyttas från sin aktuella plats och installeras någon annanstans. Elektrikern kontrollerar att installationen är säker och ändringen anges med en klisterlapp på armaturen, som normalt levereras med det köpta LED-lysröret.

Användningen av de flesta typer av LED-lysrör i armaturer för fluorescerande lysrör kan leda till reaktiv effekt i elnätet och minska effektfaktorn. Av det skälet bör elektrikern utföra installationen enligt bifogade riktlinjer för att undvika en ökning av reaktiv effekt.

Dagens marknad för LED-lysrör är rena djungeln med många olika slags aktörer. Vid planering av inköp är det därför värdefullt att omsorgsfullt jämföra olika produkter och leverantörer, eftersom löften och faktiskt resultat inte nödvändigtvis stämmer överens. Referenser från framgångsrika kundprojekt är fortfarande en bra metod, och skriftlig dokumentation som underbygger löftena om produktegenskaper är viktiga för att säkerställa att slutresultatet blir som väntat.

Valtavalo utför regelbundet mätningar av sina produkter på oberoende laboratorier och utför även, som stöd för påståenden om livslängd, långvariga funktionstester både under verkliga förhållanden och i värmeskåp i laboratorier. Valtavalo gör automatiskt enskilda tester av el- och ljusegenskaper för varje tillverkad produkt i slutet av produktionsprocessen, vilket innebär att vi endast levererar produkter som uppfyller redovisade och faktiska prestandavärden till våra kunder. Valtavalos G4 LED-lysrör granskades av LUX Review i en granskning av produkter från tolv stora tillverkare av LED-lysrör. De presterade utmärkt i granskningen, särskilt med avseende på frånvaron av flimmer. Oberoende laboratorietester av LUX Review visade också att de produktuppgifter som Valtavalo redovisar var korrekta.